Wakacyjna przygoda z Fundacją KGHM

W okresie od 01 czerwca 2023 do 31 sierpnia 2023 r realizowany był projekt „Wakacyjna przygoda – organizacja obozów sportowo edukacyjnych dla dzieci i młodzieży”.

Głównym celem projektu była organizacja obozów sportowo-edukacyjnych dla 180 dzieci i młodzieży z terenu powiatów milickiego, trzebnickiego, wołowskiego, które odbyły się w trakcie dwóch turnusów w Lginiu 8-22.07.2023 oraz 22.07-05.08.2023r.

W trakcie projektu odbyło się szereg zajęć poświęconych w szczególności ochronie środowiska, wód oraz profilaktyki zdrowotnej. Zrealizowane zostały takie propozycje programowe jak: „Leśne plemiona”, „Zielone harcowanie”, „Razem po zdrowie” „Woda jest życiem”, „Ścieżkami zdrowia”, „Pomyśl o wodzie”. „W zdrowym cielce zdrowy druh”, „Zmiany klimatyczne i suwerenność żywieniowa”. Celem programów było pobudzenie świadomości ekologicznej wśród uczestników oraz ukształtowanie postaw odpowiedzialności za otaczającą przyrodę.

W trakcie obozu Młodzież i dzieci uczestniczące w szeregu zajęć i gier terenowych kształtowała postawy pro zdrowotne, które w przyszłości mają zapobiec chorobom cywilizacyjnym i społecznym.

W ramach aktywnego trybu spędzania czasu wolnego i poznania lokalnego środowiska wychowawcy przeprowadzili wiele gier terenowych, podchodów, ognisk tematycznych, biegów leśnych, olimpiad ekologicznych. W ramach harcerskiego systemu wychowawczo-metodycznego realizowane były takie formy jak działania plastyczne, teatralne czy też muzyczne. Wszystkie realizowane zadania odbyły się w ciekawy i atrakcyjny dla uczestników sposób, adekwatny do ich grup wiekowych.

W trakcie realizacji zadań programowych na obozie uczestnicy zdobywali specjalności, których celem jest ochrona środowiska, dbanie o zdrowie oraz poznanie ekosystemu górskiego i morskiego. W trakcie wszystkich form wypoczynku przeprowadzone zostały liczne formy współzawodnictwa promujące zasady fair play.

Na realizację projektu otrzymano darowiznę z Fundacji KGHM Polska Miedź w kwocie 50.000,00zł

phm. Dawid Stec

Brak możliwości komentowania.