Drugie zapytanie ofertowe

Oferta    „Przebudowa szkoły Podstawowej im. J. Kusocińskiego w Cieszkowie wraz ze zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń piwnicy na Harcówkę”

Sposób zaadresowania oferty:

1)   Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie / opakowaniu w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

2)   Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego na adres podany w punkcie 1 niniejszej specyfikacji i opatrzone nazwą, dokładnym adresem wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący:

Oferta    „Oferta    „Przebudowa szkoły Podstawowej im. J. Kusocińskiego w Cieszkowie wraz ze zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń piwnicy na Harcówkę”Nie otwierać przed  09.08.2018 godz. 13:30

3)   Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty / opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.

Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

  1. Oferty należy składać do dnia: 09.08.2018r. do godz. 13:00 w sekretariacie Urzędu Gminy Cieszków, ul. Grunwaldzka 21, 56-330 Cieszków
  2. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej.
  3. Oferty zostaną otwarte dnia: 09.08.2018 o godz. 13:30 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Cieszkowie

Załączniki:

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 5 – Harcówka umowa

Harcówka zapytanie ofertowe

IBIOZ

Przedmiar robót

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna – branża elektryczna

Projekt wykonawczy

Brak możliwości komentowania